Sofiedal 08 008jpg
Hej Arne 

Tak for din henvendelse vedrørende støjforholdene ved kolonihaven Sofiedal.

Beplantningen langs motorvejen beskæres hvert 5. år for at sikre oversigten langs motorvejen samt for at sikre at der ikke kommer påkørselsfarlige træer langs motorvejen. Erfaringsmæssigt vil den type af beplantning der var på stedet ikke medføre nogen dæmpning af trafikstøjen som kommer fra motorvejen på stedet. At I oplever en stigende støj fra motorvejen må skyldes andre forhold. Det kan f.eks. skyldes ændret vindretning, øget trafik højere hastigheder på strækningen.  

Den vejledende støjgrænse for kolonihaver i byområder er fastsat til 58 dB. Støjgrænsen er imidlertid udelukkende gældende for ny bebyggelse langs eksisterende veje og gælder ikke for eksisterende bebyggelse. De mest støjbelastede kolonihavehuse ved Sofiedal er belastet med over 73 dB og kolonihaverne der er længst fra motorvejen er belastet med 63-68 dB. Ved prioritering af indsatsen til støjreduktion prioriteres efter anvendelse af bebyggelsen der skærmes. Her prioriteres helårsbeboelse højere end fritidshuse. Der er mange steder langs motorvejsnettet hvor der er boliger der er stærkt støjbelastede (Højere end 65 dB), hvorfor Vejdirektoratet vil prioritere midler til støjbekæmpelse her inden der prioriteres områder udelukkende med fritidshuse. 

Strækningen ud for kolonihavehusene er med i strækningen for 3. Limfjordsforbindelse. Vejdirektoratet ønsker ikke at prioritere støjmidler på strækningen før der er taget en politisk beslutning angående 3. Limfjordsforbindelse.   Såfremt I selv skulle ønske at opsætte en støjskærm på stedet skal I ansøge Vejdirektoratet om dette. Der er en vejbyggelinje der går 10 m fra skel ind på kolonihaveforeningen. Såfremt der ønskes opført bygværker f.eks. i form af støjskærme skal der fremsendes en ansøgning til Vejdirektoratet.

Venlig hilsen RENE JUHL HOLLEN
Ingeniør

Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8125
9220 Aalborg Øst

Telefon 7244 2200
Direkte 7244 2047
Mobil 6093 3692 rhp@vd.dk
vejdirektoratet.dk  

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

 Område Grænseværdi 

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Lden 53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisnings bygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden

kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Lden 58 dB  Hoteller, kontorer mv. Lden 63 dB 

2.2.1 Beskrivelse af områder 

De områder, der er anført i tabellen ovenfor, adskiller sig ved at have forskellig

støj følsomhed, og dermed også forskellige vejledende grænseværdier. I dette

afsnit gives supplerende bemærkninger til de enkelte kategorier og betegnelser.

Rekreative områder i det åbne land er områder, der er udlagt til

sommerhusområde eller tilsvarende samt fredede naturområder og lignende.

Nogle former for rekreativ aktivitet er ikke specielt støj følsom, fx

sports udøvelse. 

Campingpladser betragtes som særligt støjfølsomme og bør ikke udlægges,

hvor støjniveauet er højere end 53 dB. Derimod kan campingpladser, som

ligger i et byområde nær transportmidler og byens øvrige faciliteter, samt de

særlige campingpladser, der placeres langs motorveje, og hvor der kun er ind og

udkørsel fra motorvejen, udlægges ved højere niveauer. Det bør tilstræbes,

at de ikke udlægges hvor støjen er højere end 58 dB, men i situationer, hvor

der ikke findes alternative placeringsmuligheder, kan der accepteres niveauer

helt op til 68 dB. 

Områder udlagt til boligformål, herunder også institutioner med eller uden

overnatning, skoler og andre undervisnings bygninger, børnehaver o.l., samt

hospitaler og pleje- og behandlingshjem, skal sikres et støjniveau fra veje, som

ikke overskrider 58 dB. 

Samme støjgrænse benyttes for kolonihaver, hvor det er tilladt at overnatte, og

for nyttehaver. 58 dB

Imidlertid kan nyttehaver (uden overnatning) udlægges, hvor

støj niveauet er helt op til 68 dB, hvis der ikke eksisterer andre og mere egnede

muligheder for lokalisering.