Sofiedal 08 008jpg

Vedtægter m. m. for 

Nordjysk Kreds og H/ F Sofiedal

 

1.                   Foreningens navn 

2.                   Formål og virke 

3.                   Medlemmer 

4.                   Optagelsesgebyr og hæftelse 

5.                   Lejeafgift og betalingsbetingelser 

6.                   Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede 

7.                   Opsigelse eller ophævelse af lejemålet 

8.                   Pligtarbejde 

9.                   Generalforsamlingen 

10.                 Bestyrelsen 

11.                 Tegningsret 

12.                 Regnskab og revision 

13.                 Foreningens opløsning 

14.                 Tavsheds pligt 

15.                 Bygnings regler for kolonihavehus 

16.              Vedtægts ændringer 

 17.             Forretningsorden til generalforsamlingen 

 18.            Tillæg til vedtægterne, Regulativ om vandure. Link til:  /regulativ-for-vandure 

 19.            Alm. Bestemmelser fra Aalborg Kommune 

 20.           Særlige bestemmelser for pensionisthaver 

 21.          Ordensbestemmelser 

 22.           Forslag, godkendt på Ordinære Generalforsamling 

 23.            Lokal plan 11-001 for H F Sofiedal

 

§ l.       Foreningens navn er:             HAVE SELSKABET SOFIEDAL AF 15 MAJ 1957 

Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune,

Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som varige haver

Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. 

§ 2.     Formål og virke. 

2. l.     Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

            kolonihaveformål udlagt areal martr. nr. 9 as Nørre Tranders, Aalborg jorder

l overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt. 

2. 2.   Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af    kolonhaveforbundet og Nordjyske kreds 

2. 3.   Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en for området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de af foreningens optagne medlemmer. De anlagte haver skal dyrkes som kolonihaver.

Helårsbeboelser i haverne er forbudt. Overnatning er tilladt  fra den l. april til den 31. september 

§ 3.     Medlemmer. 

3. l.     Som medlemmer kan optages både personer, og medejere som samtidigt med medlemskabets ikrafttræden lejer en have

3. 2.   Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bolig  i Aalborg kommune udenfor haveforeningen

Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindeligt og anbefalet, 14 dage efter oplysningen er fremkommet.

Ved sådanne opsigelser/ ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på det lejet havelod og nærværende vedtægts § 7. 

3. 3.   Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet,

hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet 

3. 4.   Hvert medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidigt være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Ingen lejer kan fremleje eller udleje sin havelod eller dele deraf uden bestyrelsens godkendelse/ samtykke.  

3.5.           Tvistspørgsmål mellem foreningsbestyrelsen og medlemmet kan indankes for Nordjysk Kreds til endelig afgørelse. 

§ 4     Optagelses gebyr og hæftelse 

4.1.           I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelses gebyr,

hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden af foreningen 

4.2.     Medlemmerne hæfter alene med foreningens formue for foreningens gælds forpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabs aflæggelse over for medlemmerne 

§ 5.   Lejeafgift og betalingsbetingelser 

5.l.       Lejeafgiften og indbetalingernes antal for den enkelte   havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud

fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen fastsætter endvidere størrelsen af gebyrer.

Gebyrerne er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Større økonomiske investeringer, skal indgå i det udsendte budget og godkendes på generalforsamlingen. 

5.2.     Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Terminen for indbetaling er 1. JANUAR OG 1. JULI 

5.3.     Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på p.t. 200 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1000 kr. for hver forsinket indbetaling. 

5.4.           Såfremt rykker med gebyr af leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7

5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer.  

§ 6.     Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 

6.l.       Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m.   som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem                  sin bestyrelse skal forvalte og administrere. 

6.2.         Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes

                på førstkommende generalforsamling. 

6.3.           Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i kolonihave forbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihave områder.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts § 7. 

6.4.     For hver have skal der være anbragt én låge som indgang til havelodden.

            Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse og være max. 1.2 m. bred. Havens nr. skal være anbragt tydelig 

6.5.     Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand

            Angribes haven beplantning af ondartede plantesygdom, underrettes bestyrelsen straks.

            Lejerne kan ikke modsætte sig de aktiviteter der skal igangsættes til bekæmpelse af sygdommen.

            Haverne skal drives på forsvarlig havebrugsmæssig måde og må ikke tilsås, beplantet med ensartede afgrøder.

            Enhver lejer har pligt til at gøde og dyrke jorden forsvarlig, således den ikke udmagre.

            Ved havens vedligeholdelse forstås, at udover selve haven skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt o. lign. 

6.6.     Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel Lejeren må straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse eller beskære beplantningen ned i en passende afstand og størrelse, således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser. 

6.7.     Lejerne er sikret gratis konsulentbistand ved kolonihave forbundets og kredsens konsulentbesøg i haveforeningen 

6.8.     Bestyrelsen er pligtig til hver måned fra 1. maj til 30. sep. at efterse haver, veje, stier og hække.

            Finder bestyrelsen mangler vedrørende vedtægter og ordensregler, træder følgende procedure i kraft.

            1) Mundlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse.

            2) Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved § 7

    Ved grovere overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan opkræves et gebyr

§ 7.     Opsigelse eller ophævelse af lejemål. 

7. l.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m., ikke betales inden udløbet af angivne frist. 

7. 2.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af have lodden til en anden og trods foreningens indsigelse forsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer. 

7. 3.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgte den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. 

7. 4.   Har medlemmet ikke inden 4 uger efter opsigelse/ ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse og de vilkår overtagelsen skal ske på

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, e.v.t. ved auktion.

 Salget annonceres i lokal avis gældende for området 

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemsskab og lejeaftale sker, er det på gældende medlem pligtigt til at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddelig gjort, ligesom medlemmet er pligtigt til at vedligeholde haven i samme periode. 

7. 5.   Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.

Bestyrelsen skal også underrette skifteretten om, at vedkommende har have i foreningen.

Skifteretten giver herefter besked om, hvem der er udlagt som ejer af haven.

Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør antageligt, at den har vigtige grunde til at modsætte sig dette.

 At en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabs lignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens køn indenfor den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m. m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden, at slægtninge i op og ned stigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje.

 Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

Ved sådanne overdragelser betales der intet gebyr til foreningen. 

7.6.           Ethvert medlem er ansvarligt for hvem han giver adgang til sin have, det være sig familie eller besøgende.

Enhver færden og skade, som forårsaget af sådanne personer,

 betragtes som forårsaget af medlemmet selv.

Skulle noget medlem/bruger gøre sig skyldig i tyveri, vold eller anden utilbørlig handling overfor et andet medlem / bruger eller dennes have, medfører det øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet. 

7.7.     Ved overtrædelse af 7.1-7.2.og 7.3 skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligholdelsen ikke ophører inden

ovennævnte frist, vil medlemmet blive opsagt uden yderligere varsel, skriftligt, såvel som anbefalet.

            Ved påkrav/påtale samt ophævelse af lejemålet skal Kolonihaveforbundets standartbreve benyttes. 

7.7A   Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevist eller ubevist har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v. der overtages. 

7.8.     Foreningens vurderingsudvalg skal forinden enhver haveoverdragelse foretage en vurdering og værdiansættelse efter de retningslinjer, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet.

Vurdering vil finde sted efter skriftlig henvendelse til foreningen. Forinden skal der til foreningens kasserer være indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 

7.9.           Vurderingen kan ankes til et af Nordjysk kreds nedsat ankenævn   mod et fastsat gebyr.Ankenævnets kendelse vil være endelig 

7.10.   Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse / hus forsikret, med mindst en brandforsikring m/ miljørigtig oprydnings pligt. Herunder også asbest forurening o.l.

Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres / genopføre på samme sokkel, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser. " Almindelige bestemmelser for kolonihaver."

Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader. 

§ 8     Pligtarbejde / Fællesarbejde. 

8.1.     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren og vedligeholdelse afveje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren. 

8.2.     Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fælles arbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket er pligtig ydelse i lejeforholdet. 

§ 9.     Generalforsamlingen. 

9.1.     Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

9.2.     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:

  1) VALG AF DIRIGENT

  2) BERETNING

  3) ÅRSREGNSKAB, MED EVENTUEL REVISIONSPÅTEGNING

  4) INDKOMNE FORSLAG

  5) GODKENDELSE AF BUDGET

  6) VALG AF FORMAND/ KASSERER

  7) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

  8) VALG AF SUPPLEANTER

  9) VALG AF REVISORER

 10) VALG AF REVISOR SUPPLEANT

 11) VALG AF VURDERINGS UDVALG 

 12) VALG AF VURDERINGS UDVALGS SUPPLEANTER

 13) EVT. 

9.3.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret. 

9.4.     Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

            Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel. 

9.5.           Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen, hvorefter de skal optages på den dagsorden der udsendes til medlemmerne. Eventuelle ændringsforslag til udsendte indkomne forslag, der har større økonomiske indvirkninger på det nye budget, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Andre ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. 

9.6.     Adgang til generalforsamlingen har enhver havelejer og  dennes ægtefælle eller samlever.

I tilfælde af fravær kan havelejer give fuldmagt til sin ægtefælle eller samlever. 

9.7.     Derudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 

9.8.     Hver have har 2 stemmer. 

9.9.           Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettiget ved simpelt flertal,

undtagen når det drejer sig om vedtægtsændring, optagelser af kollektive lån eller ekstra ordinære indskud, jf. § 5 pkt. 5. 1. eller haveforeningens eventuelle opløsning.

Dertil kræves mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind for.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. 

9.10.     Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær, samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.

Bliver mødet optaget på bånd, skal dirigenten indhente tilladelse ved generalforsamlingen inden mødets start.

§ 10   Bestyrelsen.

 10. 1 Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger,

vælger generalforsamlingen en bestyrelse. 

10.2.   Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år medens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Nyvalg til bestyrelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Ved forfald kan genvalg finde sted ved skriftlig fuldmagt afleveret til formanden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær. 

10.3.   Generalforsamlingen vælger derforuden suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges

 l tillidsrepræsentant fra hver have.

Undtaget er udvalg under bestyrelsen.

Bestyrelses og suppleant valg er henholdsvis 2- og 1 årig. Genvalg kan finde sted.

Såfremt formand eller kassereren afgår indenfor en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræde ikke sker umiddelbart før en generalforsamling. 

10.4.   Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræde på en og samme gang, ikke kan suppleres op gennem antallet af suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådte valgperiode. 

10.5.   I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mm, ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9. 

10.6.   Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret. 

10.7.       Der optages referat af møderne, som opbevares i formandsmappe,  protokol, eller computer.

Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 

10.8.   Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et af bestyrelsesmedlemmerne måtte begære det. 

10.9.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens   medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlspørgsmål mellem medlemmerne. 

10.10. Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes.jf.pkt.10.4. 

10.11. Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af foreningens fastsatte beløb.

Kassereren kan kun hæve penge, når der er 2 godkendte underskrifter på udbetalingsbilaget.

Kredsbestyrelsen henstiller at der tegnet a)Bestyrelses ansvars forsikring b) Underslæbs forsikring c) Vurderings udvalgs forsikring d) Erhvervsansvars forsikring e) Ulykke forsikring Præmien betales af foreningen. 

10.12. Formand og kasserens, samt eventuel øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger, såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen.

Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 11.   Tegningsret. 

11.1.   I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab. 

11.2.   Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse. 

§ 12.   Regnskab og revision. 

12.1.   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af de valgte revisorer i sin helhed.

Regnskabet udsendes sammen med budgettet og indkaldelse til generalforsamlingen. 

12.2.       For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for l år 2 suppleanter.

Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til 

12.3.       Års regnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året 

§ 13.   Foreningens opløsning. 

13.1.   Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

 

13.2       Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører  med at drive kolonihaver,

vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af det beløb som forudbetalte haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt. 

13.3.   Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Aalborg kommune og

Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds er løbende. 

§ 14    Tavshedspligt 

            Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg,    nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt

            med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som

            medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.            

          Medlemmer af foreningens vurderings udvalg må kun videregive

             oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse. 

§ 15.   Bygnings regler for kolonihavehus. 

15.1.   Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området.

Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Aalborg kommunes Juridisk kontors lejeafsnit.

            "Almindelige bestemmelser for kolonihaver". Disse bestemmelser  skal udleveres til lejerne.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovligt opført byggeri fjernet. Sker dette ikke kan der blive tale om opsigelse J.f. nærværende vedtægt § 7. 

15.2.   Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med skriftlig forslag (skitse) visende, hvorledes lejeren har tænkt sig det udført. Herefter skal bestyrelsen skriftlig godkende eller evt. give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen. Ibrugtagningsgodkendelse skal foretages inden 12 mdr. Dette gælder også for nyopførelse af kolonihavehuse 

§ 16.   Vedtægtsændringer. 

16.1.   Ændringer i foranstående vedtægt skal indsendes til Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds og Aalborg kommunes Juridisk kontor lejeafsnit til udtalelse forinden generalforsamlingens behandling. 

            Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 2016. 

 17-         Forretningsorden til generalforsamlingen

 17. 1.             Formanden åbner generalforsamlingen og beder om forslag

                    til dirigent. Dirigenten vælges ved håndsoprækning,

og valget afgøres ved almindelig flertal.

 17. 2.             Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovligt

indkaldt, derefter oplæses dagsordenen til godkendelse.

 17. 3.             Dirigenten sætter straks under afstemning - valg af stemmeudvalg

afstemningen foregår ved håndsoprækning.

 17. 4.             Medlemmer der ønsker ordet, må henvende sig til dirigenten,  eventuelt skriftligt.

 17. 5.             Dirigenten kan til enhver tid foreslå afstemning om afslutning af debat med de indtegnede talere. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan formand og forslagsstiller altid få ordet  for en afsluttende bemærkning.

 17. 6.             Dirigenten efterlyser, om regnskabet ønskes oplæst. Regnskabet sættes under afstemning ved hånds oprækning.

 17. 7.             Kun forslag, der er rettidigt indsendt (1. mdr.), kan behandles på generalforsamlingen. Dirigenten skal give ordet til forslag stilleren først.

 17. 8.             Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,skal være formanden i hænde senest 1. måned for

generalforsamlingen, hvorefter de skal optages på den dagsorden der udsendes til medlemmerne. Eventuelle

ændringsforslag til udsendte indkomne forslag ,der har større økonomiske indvirkninger på det nye budget, skal

være formanden i hænde senest 4 dage for generalforsamlingen.  Andre ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

 17. 9.             Det nye budgetforslag fremlægges, hvorefter dirigenten beder om kommentarer - og at det tages til efterretning

eller godkendelse.

 17.10.           .Afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog holdes  der skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det. 

 17.11.           Dirigenten er pligtig til, at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til dagsordenen. Dirigenten er i

denne henseende suveræn. 

17.12.           Inden et punkt afsluttes, forespørger dirigenten, om der er flere, end de allerede indtegnede, der ønsker ordet. 

17.13.           Dirigenten har mulighed for at suspendere generalforsamlingen,  hvis dette ønskes påkrævet  

17.14.           Hvis dirigentens ledelse af mødet vækker mistillid, kan der stilles forslag om valg af fly dirigent. 

17. 15.           Ændringer til den gældende forretningsorden kan kun ske på generalforsamling ved indsendelse af forslag i henhold

til foreningens love. Eventuelle ændringer vil først få virkning fra den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

18.- Tillæg til vedtægterne, Regulativ om vandure 

18. 1             Vandspild

    Den enkelte haveejer er ansvarlig for at der ikke forekommer vand-spild i haven, og pligtig til at oplyse om vandspild på fællesarealerne. 

18.2.          Drift bidrag

                 Bidrag opkræves a conto, 2 gange årligt, I forbindelse med udsendelsen  af årets første opkrævning,

                   fremsendes samtidigt slutopgørelsen og     afregning, fra forrige år. 

18.3               Aflæsning

                    Vandurene aflæses årligt, når der lukkes for vandet. Den endelige dato varsles med mindst 14 dage, som minimum, i

                    informationstavlen, ved indgangen. 

18. 4             Adgang til haven ved aflæsning.                 -

                      Den enkelte haveejer er ansvarlig for at bestyrelsen har uhindret

                      adgang til aflæsning på det offentliggjorte tidspunkt, og har ret til selv

                      at overvære aflæsningen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for skader

                       sket som følge af, at haveejer ikke har sørget for adgang. Såfremt der

                    ikke er adgang for aflæsning opkræves et gebyr som er tilsvarende

                      under misligholdelser. 

18. 5             Ved manglende fremmøde af havelejer

                      Ved manglende fremmøde i forbindelse med åbning/lukning af vand

                    lægges bestyrelsens ord til grund ved .konstatering af, om haven har

                     været åben eller låst. 

18. 6             Vedligeholdelse at vandure og brønd

                       Det er haveejeren som skal vedligeholde vandure og brønd. Her i

                    indbefattet at tilse installationen jævnligt og straks udbedre skader.

                      Plomben på vanduret, må ikke beskadiges og defekt plombe skal

                    straks meddeles til bestyrelsen. 

18. 7             Misligholdelser

                      Hvis en haveejer misligholder sine forpligtigelser afkræves der 1.

                      gang et gebyr på 100 kr. Dette beløb stiger ved gentagelser, ved

                     grove tilsidesættelse kan lejemålet opsiges

                     jf. H/S Sofiedal’s vedtægter § 7.

                     Hvis en haveejer forsømmer at anmelde en brudt plombe, vil besty-

                      relsen skønsmæssigt vurdere hvilke andel af ikke målt vandforbrug,

                      der betales af haveejeren.

 

Ovenstående regulativ er vedtaget på generalforsamlingen

den 12. marts 1998.

 

 

19-

Aalborg Kommunes

Almindelige bestemmelser for kolonihaver

 

Almindelige bestemmelser for kolonihaver

Forud for nærværende ”Almindelige bestemmelser” gælder alle tinglyste bestemmelser, såsom lokalplaner, deklarationer, servitutter og lignende, hvorved kan oplyses, at der for følgende haveselskaber er tinglyst lokalplaner:

Draget, Budumvang, Sofiedal og Dalen.

 

Eventuel ansøgning om dispensation fra de nævnte tinglyste bestemmelser skal af det berørte haveselskabs bestyrelse fremsendes til Aalborg Kommune, By og Landskabsforvaltningen, Park og Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

 

1. Arealerne tilhører Aalborg Kommune og udlejes til Nordjysk Kreds og videre til kolonihaveforeningerne. De anlagte haveparceller skal dyrkes og anvendes som kolonihaver. Haverne skal drives uden anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler. Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra haverne.

 

2. Kolonihaveforeningens bestyrelse fremlejer kolonihaverne til borgere med en lovlig bolig i Aalborg Kommune. En kolonihavelejer må ikke leje mere end én kolonihave.

 

3. Kolonihavehusene må ikke anvendes til helårsbeboelse. Kolonihaveejerne skal have fast bopæl

og folkeregisteradresse i Aalborg Kommune, udenfor haveforeningen. I perioden 1/11 – 31/3 er det ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehuset i perioden kl.  21.00 – 06.00. Vandet skal i de enkelte koloni- haveforeninger lukkes i perioden 1/11 – 31/3.

 

4. Byggeregler

Byggelinjer  

1. Bebyggelsen er overalt lagt fast i haveloddens byggezone på 81 m2.  

2. Byggelinjen er overalt lagt 2,5 meter fra haveloddens skel, således at bebyggelsens placerings- fixpunkt overalt ligger fast.  

3. Inden for den enkelte havelod skal bebyggelsen placeres inden for et 81 m2 stort byggefelt, og på en sådan måde, at der overalt i området skal være mindst 5 meter til bebyggelsen i omkringliggende kolonihaver.  

Kolonihavehusets udstrækning og udformning  

1. På hvert havelod må kun opføres et kolonihavehus inden for følgende rammer:

- Byggezonen er 81 m2 udlagt som 9 x 9 meter.  

a. Det bebyggede grundareal til beboelse (kolonihavehus) må ikke overstige 50 m2.

Til beboelsesarealet medregnes lukkede udestuer og lignende.  

b. Udover de i punkt a. nævnte boligarealer, må der i forbindelse med hovedhus opføres udhuse, åbne terrasser, tagudhæng over 50 cm. på i alt 30 m2.

En åben terrasse skal have mindst 1 side helt åben.

For at betegnes som overdækket areal er det en forudsætning, at mindst 1 side er total fri (uden fast væg, skydedør eller flethegn). Såfremt dette ikke er opfyldt, medregnes arealet til beboelse, der har en samlet begrænsning på 50 m2.  

c. Uden for byggezonen må der opføres et skur (redskabsskur eller legehus) på max. 8 m2 og et drivhus på max. 10 m2. Skuret skal holdes mindst 2,5 m. fra lodgrænsen og drivhuset mindst 1 m. fra lodgrænsen. I drivhuset skal mindst 3 sider være af glas.

Disse bygningers samlede areal skal rummes inden for de 30 m2, der er nævnt i punkt b.

Højde på disse bygninger må højst være 2,50 m. til kip med sokkel.

Skuret må ingenlunde gøres til beboelse.  

2. Alle bygninger skal opføres med sadeltag.  

3. Ingen bygninger må opføres med mere end 3,0 m. bygningshøjde, herved forstås højden mellem terræn og den linje, hvor ydervægge og tagflader mødes, bortset fra gavl trekanter.  

4. Bygningers højde på tagryg må ikke overstige 4,0 m, og overkant af gulv skal ligge mindst 15 cm over terræn.  

5. Alle bebyggelse skal opføres således, at de ikke skæmmer området i form og udførelse.  

6. Kolonihavehusene må kun bygges i én etage uden kælder, dog tillades en frugtkælder på max. 2 m2.  

7. Evt. hems må ikke være med udsyn.  

8. Der må ikke etableres hævede opholdsarealer f.eks. træ- terrasser nærmere end 2,5 m til haveparcellens skel. Etablering af opholdsarealer op til 30 cm over naturligt terræn anses ikke som et hævet opholdsareal.  

5. Haveforeningens bestyrelse er byggeansvarlig og

skal, førend et sådant arbejde påbegyndes, godkende ny- og ombygning samt renovering med hensyn til størrelse, placering og afstand til skel. Til brug for denne godkendelse skal haveejeren fremlægge en skriftlig beskrivelse af det påtænkte bygge- eller renoverings- arbejde. Eksisterende bebyggelse der ikke opfylder kravet om afstand til haveparcellens skel, kan ikke ombygges.

Ved genopbygning efter brand skal bebyggelsen lovliggøres. I tvivlsspørgsmål er Nordjysk Kreds endelig instans.  

6. Alle kolonihavebygninger og fællesbygninger skal være omfattet af en fælles eller individuel brandforsikring. I forhold til Aalborg Kommune påhviler det i tilfælde af manglende forsikring kolonihaveforeningen, at sørge

for oprydning efter brand, miljøforurening eller lignende.  

7. Træer, buske eller anden beplantning skal være placeret min. 1,0 m fra skel, og må ikke gå over skel.  

8. Interne hegn skal være placeret min 1,0 meter fra skel og må ikke overstige højden på fælleshegn.  

9. Der er p.t. ikke mulighed for tilslutning til offentlig kloakanlæg og der må ikke etableres nedsivningsanlæg. Det er tilladt at nedgrave en typegodkendt samletank. Etablering af samletanke for spildevand m.v. er underlagt Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 153 af

25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4. Ansøgningen skal sendes til Energi- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelse i henhold til bestemmelser i medfør af miljølovgivningen kan meddele påbud med henblik på at begrænse risikoen for grundvandsforurening og for at begrænse gener og uhygiejniske forhold.  

10. Oprettelse eller ændring af telefon, el- og vand- forsyning må kun ske på foranledning af kolonihaveforeningens bestyrelse. Forinden et ledningsarbejde begyndes, skal ledningens placering være godkendt af Aalborg Kommune, Park og Natur. Inden for Aalborg Kommunes Elforsyningsområde skal evt. el-tilslutning ske i henhold til elforsyningens leverings- og tilslutnings bestemmelser. Hvor kolonihaveforeningen skal forsynes fra andre elforsyningsselskaber, skal disse selskabers regler følges. Installation af gasanlæg skal udføres efter de til enhver tid gældende bestemmelser for flaske gasanlæg.  

11. Udgifter til etablering og forbrug af vand, el og gas samt telefon er Aalborg Kommune uvedkommende.  

12. Overdragelse af en kolonihave skal ske ved medvirken af kolonihaveforeningens bestyrelse (vurderingsnævn), og den fælles vurdering efter Kolonihaveforbundets vurderingsbestemmelser fastsætter overtagelsesprisen. Ankeinstans er Nordjysk Kreds Ankenævn.  

13. Enhver form for åbne ildsteder, kakkelovne, pejse o.l., som kræver skorsten, må ikke etableres i kolonihavebebyggelserne. Når en kolonihave – med et kolonihavehus med et ildsted bliver ledigt, skal ildstedet fjernes, også selvom ildstedet er lovligt opført på opførelsestidspunktet. Udendørs er åben ild ikke tilladt under nogen form. Herfra er dog undtaget flytbare grill. 

14. Kolonihaveforeningen er forpligtet til at renholde og vedligeholde veje, stier og fællesarealer, som jfr. kontrakten indgår i det lejede område.  

15. Nordjysk Kreds generelle vedtægter for haveforeninger skal godkendes af Aalborg kommune, Park og Natur. Disse vedtægter skal være gældende i enhver haveforening,

som er lejer ved Aalborg Kommune.  

16. Kolonihaveforeningen og dens medlemmer er pligtige til, at efterkomme: Kolonihave Forbundets og Nordjyske Kreds vedtægter, Nordjysk Kreds generelle vedtægter

for haveforeninger, Aalborg Kommunes ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” samt foreningens

egne interne regler. 

Det påhviler kolonihaveforeningens bestyrelse, at sørge for, at ovennævnte bestemmelser udleveres til hver enkelt kolonihaveejer.  

17. Kolonihaveforeningens bestyrelse har pligt til at påse, at vedtægter og bestemmelser overholdes med ansvar overfor Nordjysk Kreds, som igen er ansvarlig overfor Aalborg Kommune, Park og Natur. Kolonihavebestyrelser og haveejere har i tvivlsspørgsmål pligt til, at søge kontakt til og oplysning hos Nordjysk Kreds.  

18. Såfremt haveforeningens bestyrelse forholder sig passiv i relation til overtrædelse af gældende vedtægter og bestemmelser, er Nordjysk Kreds efter samråd med Park og Natur pligtig til, på den enkelte haveforenings regning og risiko, at foretage de nødvendige tiltag overfor have- foreninger og haveejere i relation til påtale og håndhævelse af sådanne eventuelle overtrædelser.  

19. Overtrædelse af ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” kan medføre fortabelse af muligheden for at leje kolonihave i Aalborg Kommune.  

20. Nærværende ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” er foranstående Nordjysk Kreds generelle vedtægter for haveforeninger og interne ordensregler  

21. Dispensation fra ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” kan kun gives af Nordjysk Kreds og Aalborg Kommune i fællesskab.  

22. Ovenstående bestemmelser træder i kraft den 1. april  2016 til afløsning af

 ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” af 1. april 2011. 

20  Særlige bestemmelser for pensionisthaver

 

1. Såvel pensionisthaverne som pensionist husene er Aalborg Kommunes ejendom. Pensionisthave og -hus udlejes kun til pensionister, der har fast bopæl og folke- registeradresse i Aalborg Kommune, udenfor haveselskabet

 

2. Tilmelding og udlejning af pensionisthaver foretages af

Ældre- og Handicapforvaltningen.

Klik ind på: http://www.aalborg.dk/aeldre/brugerindflydelse/

den-aabne-linie-9982-5000

 

3. Pensionisthaverne kan ikke sælges, ej heller udlejes eller overdrages til familie eller andre personer. Ved pensionist- havelejemålets ophør disponerer Aalborg Kommune over pensionisthave og -hus.

 

4. Ansvaret for pasning af pensionisthaven samt indvendig vedligeholdelse af pensionisthavehuset samt toiletforhold påhviler pensionisthavelejeren. Aalborg Kommune, Park og Natur, varetager pensionisthavehusenes udvendige vedligeholdelse.

 

5. Pensionisthavehuset må ikke ændres ved ombygning, tilbygning eller lignende uden Aalborg Kommune, Park & Naturs skriftlige godkendelse.

 

6. Pensionisthavelejeren må selv sørge for anskaffelse af haveredskaber, møbler m.v.

 

7. Pensionisthavelejeren betaler alle forbrugsafgifter, herunder vandforbrug efter aflæsning af fælles vandur. Eventuel installation af flaskegasanlæg i pensionist havehuset skal udføres efter de til enhver tid gældende bestemmelser for flaskegasanlæg.

 

8. Misligholdelse af pensionisthavehus eller pensionisthave medfører ophævelse af lejemålet, og pensionisthavelejeren er erstatningspligtig, hvis Aalborg Kommune, Park & Natur, finder misligholdelsen af en sådan karakter, at erstatningskrav bør gøres gældende.

 

9. Pensionisthaverne indgår i en kolonihaveforening og er dermed underkastet de i kolonihaveforeningen gældende vedtægter og bestemmelser, herunder ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” af 1. april 2016, dog med respekt af nærværende ”Særlige bestemmelser for pensionisthaver”.

 

10. Ovenstående bestemmelser træder i kraft den 1. april

2016 til afløsning af ”Særlige bestemmelser for pensionist haver” af 1. april 2011.

 

 

 

AALBORG KOMMUNE

By- og Landskabsforvaltningen - Park og Natur

Stigsborg Brygge 5 Tlf. 99312253 9400 Nørresundby

Kirsten Lund Andersen / Steen Bruun Andersen

 

Ordensregulativ

Ordensbestemmelser

 

1.                         Al unødvendig kørsel på selskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 15 km. for alle trafikanter.

                             Bilvask i foreningen er ligeledes forbudt.

 

1. 2.                     Al brug af motordrevne redskaber i sæsonen - fra 1. maj til 1. september - må ikke finde sted på lørdage og

                             søn-og helligdage efter kl. 12.00. Ved motordrevet redskaber forstås - redskaber med brændstof tilførte motorer. 

1. 3.                     Ukrudt og andet affald må ikke hen kastes på vejene eller omkringliggende arealer. 

1. 4.                     I haverne må ikke holdes kaniner, bier, duer eller andre dyr, dog undtaget stuefugle. - Hunde skal føres i snor. 

1. 5.                     Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at lejeren ikke generer andre lejere, 

                                   jfr. Radiosprednings loven. 

1. 6.                     Brug af vaske- og opvaskemaskiner er forbudt. 

1. 7.                     Al afbrænding er forbudt. 

1. 8.                     Skulle ondartede sygdomme angribe en lejers have, er vedkommende pligtig til straks at meddele 

                              bestyrelsen dette. Herefter skal bestyrelsen søge konsulentmæssig vejledning. Lejeren må ikke modsætte 

                            sig de foranstaltninger, som  bestyrelsen - i samråd med konsulenten — tager for at bekæmpe sygdommen. 

1. 9.                     Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, på de tids- punkter bestyrelsen fastsætter.

                              Hække højden må max. være 180 cm. Udtynding må kun udføres efter november måned og frem

                               il februar måned. Sprøjtning af hække p.gr.a. sygdomsangreb udføres af lejerne, efter bestyrelsens anvisninger. 

1. 10                     Bestyrelsen er ansvarlig for at flaget bliver sat på offentlige    Godkendte, flag dage. Fra 1. maj til 1 september 

2.                         Dør en bruger, har dennes enke/mand eller samlever!  samleverske ret til et halvt års gratis haveleje. 

2. 1.                     Dette gælder ikke børn eller svigerbørn som dog har ret til at benytte haven så længe de holder sig lovene

                              efterrettelig og svarer deres afgift.  I sådanne tilfælde erlægges ingen afståelsesafgift til   forenings kasse. 

2. 2.                     I tilfælde, hvor der ingen herboende arvinger er overtager  selskabet haven og afhænder den, og arvingerne 

                              modtager det overskydende beløb når selskabet udgifter er  fratrukket. 

2. 3.                     Overtager selskabet en have, hvor brugeren ikke holder  lovene efter rettelig, udlejes haven til anden side og

                               evt. overskud ved salget af hus og andre effekter tilfalder den  tidligere bruger. 

3.                         Ved manglende vedligehold af have/vej er 4. påmindelse  lig med ophævelse af lejemålet.

                             Påmindelserne skal være indenfor: samme sæson. 

 4.                         Helårsbeboelse i haverne er forbudt, det er tilladt at over-  natte i haverne fra den 1. april til 30. september jfr. para-

                               graf 2.3 i vedtægterne.  I tidsrummet fra 1. oktober til 31. marts er det forbudt at  overnatte i kolonihaverne, dette gælder                                      også dyr af enhver art. I tidsrummet fra 1. oktober til 31. marts er det ikke tilladt  at tildække vinduerne i husene med                                                 brædder, plader, sort folie/pap m.m. Bestyrelsen har bemyndigelse til at give påkrav, om at til- dækningen skal fjernes.                                                Ligeledes er det ikke tilladt at være i haverne fra kl. 21.00  til kl. 07.00.

                               Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser vil blive  betragtet som om der foregår ulovlig overnatning /

                            beboelse i kolonihaverne.  En ophævelse af lejemålet kan blive konsekvensen, jfr.   vedtægternes §7. 

 5.                         Intet medlem kan optages i selskabet uden bestyrelsens  godkendelse, jf. § 3.3 i vedtægterne.

                         Inden en eventuel godkendelse skal det kommende   medlem, på forlangende fra bestyrelsen, fremvise

                        en straffeattest.   Efter godkendelse og indgået lejeaftale har bestyrelsen  bemyndigelse til at forlange straffeattest fra lejeren.                             Hvis denne straffeattest indeholder en narkodom, kan lejemålet ophæves, iflg. vedtægternes §7. 

6                 Ved ophævelse af lejemål har lejeren 4 uger til at afhænde sin have og beboelse, jf. § 7.4 i vedtægterne.

                        Dette gælder for nuværende og kommende lejere. 

7.                         Alle lejere skal have branddækning. 

8.                         H/S Sofiedal’s vurderinger skal foretages af Kredsens ankenævn. 

9.                         Åbning af vand foregår sidste søndag i marts (hvis vejret tillader dette).

                                               Lukning af vand foregår sidste søndag i oktober. 

10. Ordensbestemmelse i forlængelse af love og generelle vedtægter for Kolonihaveforbundet Nordjyske Kreds §7.2.

      Såfremt brugeren af en havelod, eller dennes husstand, som nævnt er til væsentligt gene og ulempe for

      foreningen, bestyrelsesmedlemmer eller øvrige medlemmer, og ikke har rettet sig efter påkrav om ophør hermed,

      er bestyrelsen berettiget til at ophæve lejeaftalen efter nærværende  bestemmelser. Ligesom bestyrelsen er

      berettiget til at foreslå eksklusion af medlemmet på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

      Såfremt der indgives forslag på generalforsamlingen om eksklusion, udsender bestyrelsen ved anbefalet og

      almindelig brev forslag til vedkommende bruger, således at vedkommende bruger kan møde op på

      generalforsamlingen og fremføre sine synspunkter.

      På generalforsamlingen sker afstemning om eksklusion efter reglerne om kvalificeret flertal, jfr. § 9, stk. 9, og

       der forholdes i  overensstemmelserne hermed, såfremt det fremmødte antal medlemmer ikke har været tilstede.

     Når beslutning om eksklusion er vedtaget på en generalforsamling, afgive der ophævelse efter § 7, stk. 2

      og forholdes efter § 7, stk. 4 med hensyn til afhændelse m.v. af have

 

Nærværende bilag dokumenterer de forslag, som blev godkendt på den Ordinære Generalforsamling i 2008.

Fri haveleje til for - og næst formand og kr. 150 ekstra godtgørelse til hvert af de menige bestyrelsesmedlemmer. Ud over den nuværende omkostningsgodtgørelse på kr. 1.850 til formanden og den nuværende kr. 700 til næstformanden samt de kr. 350 til hvert af de menige bestyrelsesmedlemmer. 

2

Ved hver uberettiget henvendelse fra lejer ti! egen advokat/Kredsen/Forbundet/anden

myndighed/bestyrelsen skal lejeren betale et omkostningsbeløb kr. 150 til hvert

bestyrelsesmedlem, som skal bruge tid pga. den uberettigede henvendelse. Der skal afregnes for min I time pr. bestyrelsesmedlem og der skal gives fremmøde af min 3

bestyrelsesmedlemmer ved hver henvendelse. Ligeledes skal lejeren betale de omkostninger (det være sig kørsel, administration, advokatomkostninger eller andet) bestyrelsen/selskabet har pga. hver uberettiget henvendelse. 

3

At ved fremsendelse af alle skrivelser vedr. påmindelser/restancer pålægges den omhandlede lejer den på tidspunktet udgift