Sofiedal 08 008jpg

18.- Tillæg til vedtægterne, Regulativ om vandure

 

18. 1             Vandspild

                       Den enkelte haveejer er ansvarlig for at der ikke forekommer vand- spild i haven, 

                      og pligtig til at oplyse om vandspild på fællesarealerne. 

18.2.          Drift bidrag

                 Bidrag opkræves a konto, 2 gange årligt, I forbindelse med udsendelsen

                  af årets første opkrævning, fremsendes samtidigt slutopgørelsen og

                 afregning, fra forrige år. 

18.3               Aflæsning

                    Vandurene aflæses årligt, når der lukkes for vandet. Den endelige

                    dato varsles med mindst 14 dage, som minimum, i

                    informationstavlen, ved indgangen. 

18. 4             Adgang til haven ved aflæsning.                 -

                      Den enkelte haveejer er ansvarlig for at bestyrelsen har uhindret

                      adgang til aflæsning på det offentliggjorte tidspunkt, og har ret til selv

                      at overvære aflæsningen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for skader

                       sket som følge af, at haveejer ikke har sørget for adgang. Såfremt der

                    ikke er adgang for aflæsning opkræves et gebyr som er tilsvarende

                      under misligholdelser.

 

18. 5             Ved manglende fremmøde af have lejer

                      Ved manglende fremmøde i forbindelse med åbning/lukning af vand

                    lægges bestyrelsens ord til grund ved .konstatering af, om haven har

                     været åben eller låst.

 

18. 6             Vedligeholdelse at vandure og brønd

                       Det er haveejeren som skal vedligeholde vandure og brønd. Her i

                    indbefattet at tilse installationen jævnligt og straks udbedre skader.

                      Plomben på vanduret, må ikke beskadiges og defekt plombe skal

                    straks meddeles til bestyrelsen.

 

18. 7             Misligholdelser

                      Hvis en haveejer misligholder sine forpligtigelser afkræves der 1.

                      gang et gebyr på 100 kr. Dette beløb stiger ved gentagelser, ved

                     grove tilsidesættelse kan lejemålet opsiges

                     jf. H/S Sofiedal’s vedtægter § 7.

                     Hvis en haveejer forsømmer at anmelde en brudt plombe, vil besyrelsen skønsmæssige vurdere 

                      hvilke andel af ikke målt vandforbrug   der betales af have ejeren. 

Ovenstående regulativ er vedtaget på generalforsamlingen

den 12. marts 1998.